Seuran säännöt

Raution Kennel- ja Metsästysseura ry:n säännöt.

1§ YHDISTYKSEN NIMI ON RAUTION KENNEL – JA METSÄSTYSSEURA RY
Kotipaikka: Kalajoen kunta, Oulun läänissä, Yhdistys on perustettu joulukuun 9 päivänä
1952 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seura on
Kalajoki – Alavieska riistanhoitoyhdistyksen, Oulun riistanhoitopiirin ja Keski-
Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n jäsen, Piirin / piirien jäsenenä seura noudattaa piirin /
piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2§ SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
3) kenneltoimintaa
3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys – ja riistanhoitoalueita
2) suorittamalla riistanhoitotöitä
3) valvomalla metsästys – ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
6) kouluttamalla jäseniään
7) edistämällä metsästyskoiratoimintaa

4§ SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta hyväksyy maanvuokraajia lapsineen sekä
seuran (entisen Raution kunnan) alueella asuvia. Jäseneksi pyrkivältä jolla ei ole
vuokrata metsästysmaata, peritään liittymismaksu. KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI tai
KUNNIAJÄSENEKSI voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä
kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen. KANNATTAVAKSI
HENKILÖJÄSENEKSI seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja
KANNATTAVAKSI YHTEISÖJÄSENEKSI oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee
seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ SEURAN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa
seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan marraskuun loppuun mennessä vuotuisen
JÄSENMAKSUN, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja
riistanhoitovelvoitteista. Kannattavilta henkilö – tai yhteisöjäseniltä ei peritä
liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen ja kertakaikkinen
kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen
osalta seuran talvikokouksessa.
RIISTANHOITO – JA ILMOITUSVELVOITE Jäsen on myös velvollinen
1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman
riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista
suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä;
2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran
riistanhoitotoimikunnalle.
RIISTANHOITOVEL VOITEMAKSU
Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut
ilmoitukset on velvollinen suorittamaan seuralle
RIISTANHOITOVEL VOITEMAKSUN, jonka suuruuden seuran
talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle
taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.
Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen
riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai
kokonaan.

6§ SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ SEURASTAEROTTAMINEN
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen kahtena vuotena
peräkkäin eikä maksa maksamatta jääneitä maksuja takautuvasti;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on
varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei
erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava
tiedoksi KIRJALLISESTI seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen
erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä
edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan
päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous
on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan
ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta
saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8§ SEURAN V ARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista TALVIKOKOUS pidetään
tammikuussa ja KESÄKOKOUS kesä – syyskuussa.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon
vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9§ TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus;
3) Hyväksytään työjärjestys;
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali;
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali
alkaneelle toimintavuodelle;
9) Vahvistetaan toiminta – ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja
määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen
riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten
vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten
vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on
sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;
13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehet piirikokouksiin;
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
15) Päätetään Kalajoki – Alavieska riistanhoitoyhdistyksen, Oulun riistanhoitopiirin sekä
Keski- Pohjanmaan kennelpiiriin tehtävistä esityksistä,
16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöstä.

10§ KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran METSÄSTYSJÄJESTELYISTÄ. Kokouksessa
voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti
seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssa on
määrätty.

12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään YKSINKERTAI SELLA ÄÄNTENENEMMISTÖLLÄ. Äänten
sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella kokoukseen
mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on
yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Saantojen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai
seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran paatokseksi tulee
se mielipide, jota on kannattanut VÄHINT ÄÄN
KOLMENELJÄSOSAA (3/4) ÄÄNESTYKSESSÄ ANNETUISTA ÄÄNISTÄ.

14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTA VUOSI
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tili ja
tilinpaatos tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta.

15§ SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa
sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu
yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Jos jäsen kesken
toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Johtokunta valitsee täysi – ikäisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi
sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan
kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan
jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§ SEDRAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvomana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
8) nimetä edustajat Keski-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen, ellei seuran
talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
10) pitää seuran jäsenluetteloa;
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
13) hyväksyä ja erottaa jäsenet;
14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä
esityksiä muista huomionosoituksista;
16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset
sekä
17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§ SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§ SEURAN V AROJEN JA ARKISTOJEN SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiforeningen i
Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus
yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi, Kalajoki-Alavieska
riistanhoitoyhdistykselle, Oulun riistanhoitopiirille sekä Keski- Pohjanmaan
kennelpiirille.

21§MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.