Jahtisäännöt

RAUTION KENNEL- JA METSÄSTYSSEURAN HIRVENMETSÄSTYKSEN JAHTISÄÄNNÖTNämä jahtisäännöt täydentävät ja tarkentavat Kalajoen-Alavieskan yhteislupasopimuksen sisältöä ja sopimuksia.
Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen alueella toimivat metsästysseurat anovat hirvenkaatoluvat vuosittain yhteisanomuksella.
Luvan anoja ja lupamäärä päätetään vuosittain metsästysseurojen yhteisneuvottelussa, johon osallistuu seuran nimenkirjoittaja yhdessä hirvenmetsästyksen johtajan tai hänen varamiehen kanssa.
Raution kennel- ja metsästysseura noudattaa yhteisneuvotteluissa tehtyjä päätöksiä.Metsästysseurueen jäsenten osallistumissäännöt:
● Hirvenmetsästykseen voi osallistua osuudella ainoastaan yhden metsästysseuran hirvenmetsästysseurueeseen.
● Hirvenmetsästykseen voi osallistua jäsenenä ilman osuutta. Tällöin ei jäseneltä peritä osuusmaksua, eikä hän osallistu lihanjakoon. Hän ei myöskään sitoudu pyynti- ja poissaolopäivien määrää koskeviin säännöksiin.
● Seuran jäsenmaksu tulee olla maksettuna hirvikokoukseen mennessä.
● Jokaisella metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus ampumaharjoituksissa ja/ tai
ampumakilpailuissa ammuttava yhteensä vähintään 100 pistettä minimissään 75 m etäisyydeltä hirvikaliiperisella aseella vanhaan hirvitauluun käsivaralta, polvituelta tai tukikeppiä käyttäen.
● Jokaisen pyyntiin käytettävän aseen kohdistustaulu tulee antaa metsästyksen johtajalle ennen pyynnin aloittamista. Kohdistustauluun ammutaan vähintään 2 laukausta hirvenmetsästykseen käytettävillä patruunoilla.
● Ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen saaliin pistäminen, (periaatteella ammutaan vain yksi hirvi per. tilanne).
● Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella/-silla, epähygienialla tai muulla tavalla.
● Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn.
● Metsästyksen johtajisto päättää virallisten pyyntipäivien lukumäärän, joista jokaiselle jäsenelle kuuluu kaksi vapaapäivää. Pyyntipäivän voi korvata muuna päivänä metsästyksen johtajien päätöksellä.
● Muutoin saa olla poissa lääkärin todistuksella, jolloin päiviä ei lasketa poissaolopäiviin.
● Hirvenhaukkukokeisiin osallistuminen virallisina pyyntipäivinä koiranohjaajana,
tuomarina tai toimitsijana katsotaan korvaavaksi pyyntipäiväksi.
● Kolmas ja sitä seuraavat luvattomat poissaolopäivät katsotaan sakkopäiviksi, joista
sakotetaan 50€/pv. Poissaolopäivät ja mahdolliset muut sakkomaksut on maksettava hirvimiesten tilille vuoden loppuun mennessä. Mikäli jäsen ei ole hoitanut sakkopäivien maksua ajallaan, hänen osallistumisensa seuraavalle pyyntikaudelle kielletään metsästyksen johtajiston päätöksellä.
● Metsästyksen johtajan ja lihamestarin osuusmaksun maksaa seurue.
● Metsästyksen johtajan vakuutuksen maksaa seurue.Metsästysseurueen jäsenten vastuut:
● Jokainen metsästykseen osallistuja on velvollinen tutustumaan metsästyslakiin ja – asetukseen sekä asetukseen hirvenmetsästyksestä.
● Jokainen seurueen jäsen on itse vastuussa törkeällä huolimattomuudella aiheuttamastaan vahingosta toisten omaisuudelle.
● Koiranohjaaja vastaa itse siitä, jos koira joutuu jahdissa suurpetojen raatelemaksi tai tappamaksi tai muuten loukkaantuu tai kuolee.
● Koiranohjaajan on huolehdittava, että koiran pakolliset rokotukset ovat voimassa.
● Lisäksi oltava valmiudet saaliin käsittelyyn.
● Mikäli metsästyksen johtaja saa korvausvaatimuksen ilmeisen selvästi ilman omaa
syytään esim. jonkun hirviseurueen jäsenen aiheuttaman rikkomuksen vuoksi, johtaja ei ole itse korvauksesta vastuullinen, vaan nämä maksakoon seurue, ellei seurue asiasta muuta päätä.
● Naapuriseuran rajoja on kunnioitettava niin kuin laki ja asetukset sanovat, metsästyksen johtaja antaa määräyksen, jos esim. haavoittunutta hirveä on seurattava rajan yli ja ottaa tarvittavat yhteydet.
● Korvausasioissa, niin kuin muissakin, vähemmistö tyytyköön enemmistön päätöksiin.


4§. Haavoittamistilanne:
● Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.
● Ohilaukauksesta tai hirven haavoittamisesta ampujalle seuraa 50 € sakko tai on aseettomana seuraavan pyyntipäivän, mikäli hirveä ei kaadeta saman pyyntipäivän aikana. Keppipäivä tulee olla maksettuna ennen seuraavaa pyyntipäivää. Ohilaukauksen jälkeen on metsästyksenjohtajalle toimitettava kohdistustaulu.
● Peltopyynnissä noudatetaan samoja käytäntöjä, kuin muussa pyynnissä.
● Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee ilmoittaa
ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle, merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä, merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä.
● Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten ja sotkematta, enintään 200 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille.
● Metsästäjän aiheuttaessa toiminnallaan metsästyksen yhteydessä vakavaa vaaraa tai vahinkoa muille, rangaistaan ko. henkilöä yhden vuoden hirvenmetsästyskiellolla.
● Metsästyksenjohtajan antamien määräysten tahallinen rikkominen voi johtaa rangaistukseen tai sakkomaksuun, joka on minimissään 50 €. Kolmannesta ja sitä seuraavista rikkeistä sakkomaksu on 200 €. Tapauksen tutkii metsästyksen johtaja ryhmänjohtajien kanssa.
● Seurueen jäsen, joka osallistuu alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena ampujana metsästykseen, erotetaan loppupyyntikaudeksi seurueesta. Hän menettää osallistumismaksunsa ja lihaosuuden.